DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Dokumenty

OBEC ŽÁRAVICE, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
 
 
 
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ŽÁRAVICE
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Žáravice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle §15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
 
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě
alternativa 1
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 a dále následující jednotkou požární ochrany.
Jednotka JPO  V/5 Žáravice, složená z jednoho družstva, minimálně o sníženém početním stavu. 
 (2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JPO Žáravice pana Jaroslava Panchártka a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce. Velitel zastupitelstvu obce předkládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení SDH a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti SDH.
 
Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci a projednávat stav požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.
  
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) Sklizeň obilovin.
b) Rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zejména v lese přiléhajícím k obci.
(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) Období sucha, letní období od1. 7. do 31. 8.; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečenazákazem kouření, rozděláváním ohňů ve volné přírodě, vypalování trávy.
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) V obci se nenachází takový objekt. 
 
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1.
 
Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 2
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice.
 
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
 
a) přirozené
1. Východně od obce rybník Švihov cca 2,5 ha, zpevněná cesta, čerpací místo hráz.
2. Sopřečský potok – protéká obcí, zpevněná cesta, čerpací místo u mostku.
 
b) umělé
1. hydrantová síť
 
 (2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
 
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
(1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“
 
a) ing.MiroslavLopatář, Žáravice 54, tel : 774 946235
b) Jiří Firbas, Žáravice 58, tel : 728 578 147
c) František Fiala, Žáravice 5, tel.: 776 707 394
d) Pavel Panchártek, Žáravice 60, tel.:
 
1) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO– ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním hoří.
 
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.
 
Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Tímto se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou vydalo a schválilo zastupitelstvo obce Žáravice se na svém zasedání dne 30.10.2005 na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  
Čl. 11
Účinnost
Tento požární řád obce nabývá účinnosti od 31.1.2011
  
Schváleno obecním zastupitelstvem 31.1.2011
  
 
Příloha č. 1 k požárnímu řádu obce
 
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
  
 
stupeň požárního
poplachu
 
první jednotka PO
 
druhá jednotka PO
 
třetí jednotka PO
 
čtvrtá jednotka PO
 
I.
 
Žáravice JPO 5
 
Přelouč 011 PPS
 
Chýšť JPO 3
 
Rohovládová Bělá JPO 3
 
II.
 
Újezd u Přelouče
JPO 3
 
Voleč JPO 3
 
 
Břehy JPO 3
 
------
 
III.
 
Pardubice 010 CPS
 
Lázně Bohdaneč
JPO 3
 
Přelouč 111 JPO 3
 
 
Kladruby nad Labem JPO 3
 
IV.
 
Klamoš JPO 3
 
Nové Město nad
Cidlinou JPO 3
 
Řečany nad Labem JPO 2
 
Chlumec nad Cidlinou JPO 2
 
 
Příloha č. 2 k požárnímu řádu obce
 
 
     Dislokace JPO
 
     Kategorie JPO
 
       Počet členů
 
 
Minimální počet členů
       v pohotovosti
ŽÁRAVICE
5
9
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 3 k požárnímu řádu obce
 
Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
přenosná stříkačka PS – 8
1
přenosná stříkačka PS – 12
1
Traktor
1
 
Toto není součástí Vyhlášky
Legenda k tabulce 2. a 3.:
JPO Žáravice jednotka požární ochrany.
Dislokace JPO Žáravice, název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.
Kategorie JPO Žáravice kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
Počet členů 9 skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Minimální počet členů v pohotovosti 0 počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)].
Obě tabulky se uvádějí pro každou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec zřizuje.
Ve výpisu požární techniky je vhodné v souvislosti s § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů a Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 20/2003 uvádět typ a druh vozidla, registrační značku, číslo série a technického průkazu a VIN (u starších vozidel číslo karoserie nebo podvozku).
 
 
Jednotka požární ochrany Obce Žáravice
  
                         Velitel :                       Panchártek Jaroslav, č.p. 31           tel : 722 000 629 
   
                         Zástupce velitele :      Sejkora David, č.p. 12                    tel : 777 579 732
                         Strojník :                   Firbas Jiří,mladší, č.p.58                tel : 728 840 885
                         Členové jednotky :     Vondrák Frantiček, č.p 20               tel : 724 276 468 
                                                         Panchártek Pavel, č.p. 60               tel : 736 257 753
                                                         Petříčel Petr, č.p.36                       tel : 775 062 637
                                                         Firbas Jiří, starší, č.p. 58                tel : 728 578 147
                                                         Petříček Jiří, starší,č.p. 59              tel : 723 480 470
                                                         Bareš Vladimír, č.p. 12                   tel : 776 034 393
 
 
 
  
Působnost orgánů obce Žáravice v případě vzniku krizové situace
 
Ve smyslu zvláštních právních předpisů, mezi které patří zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů / krizový zákon/, novelizované zákonem č.320/2002 Sb., jsou stanoveny v níže uvedených oblastech úkoly obci a starostovi :
  
-         v požární ochraně
-         integrovaném záchranném systému
-         krizovém řízení a ochraně obyvatelstva
-         povodňový plán obce – samostatný předpis
  
Jde především o připravenost při poskytování vzájemné pomoci při zdolávání požárů, povodní, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva, poskytování plánované pomoci na vyžádání a provádění dodržování zákona v mezích působnosti obce a ukládání pokut při jeho porušování.
 
I.      Oblast požární ochrany
 
a)      Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly dle tohoto pokynu
b)      Zřízená jednotka dobrovolných hasičů obce je v kategorii JPO V/5,dislokace Žáravice, není zařazená do plošného pokrytí, má základní početní stav členů a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.
Vnitřní organizace jednotky                        Kategorie                                         Ostatní informace  
                                                              Jednotky JPO
                                                                    V/5
Základní početní stav členů                                9
Funkce :
Velitel                                                   1       Panchártek Jaroslav,    č.p. 31           tel : 722 000 629                            
Strojník                                                 1       Firbas Jiří,mladší         č.p.58            tel : 728 840 885
Členové jednotky                                    7       Vondrák Frantiček       č.p. 20            tel : 724 276 468  
                                                                     Panchártek Pavel         č.p. 60            tel : 736 257 753
                                                                     Petříčel Petr               č.p.36              tel : 775 062 637
                                                                     Firbas Jiří, starší          č.p. 58            tel : 728 578 147
                                                                     Petříček Jiří, starší       č.p. 59            tel : 723 480 470
                                                                     Bareš Vladimír             č.p. 12            tel : 776 034 393
                                                                     Sejkora David              č.p. 12            tel : 777 579 732
                                                                                 
Požární technika :          Motorová stříkačka 1 ks           Druh : PS - 12
 
c)      V rámci informačního systému obce je 9. členů jednotky dobrovolných hasičů vybaveno pevnou telefonní linkou případně mobilními telefony.
d)      Obec je napojena na záchranný integrovaný systém hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
e)      Kontaktní osoba při řešení různých problémů v níže uvedených oblastech je pan František Rambousek, velitel stanice Přelouč HZS Pardubického kraje tel. 466 672 103, / Zborovská ulice č.54, Přelouč /
f)       Oznamovací a ohlašovací místa při vzniku krizové situace :
                              Ing. Miroslav Lopatář, Žáravice 54, tel : 774 946 235
                                                              Jiří Firbas, Žáravice 58, tel :728 578 147
                                                              František Fiala, Žáravice 5, tel.: 776 707 394
                                                              Pavel Panchártek, Žáravice 60, tel.:736 257 753
Ohlašovna požáru:  veřejná telef. stanice u prodejny , telef.č. 150
Záchranná služba:   veřejná telef. stanice u prodejny, telef. č. 155
Policie:                    veřejná telef. stanice u prodejny, telef. č. 158
                                policie Přelouč, telef. č. 974 566 781
 
II.   Integrovaný záchranný systém
 a)      Je napojen na záchranný integrovaný systém HZS Pardubického kraje, integrovaný systém se použije v případě vzniku mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma nebo více složkami integrovaného systému.
b)      Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
c)      Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
d)      Starosta obce je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
e)      Právnické a fyzické osoby jsou povinny strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací.
f)       Právnické a fyzické osoby jsou na výzvu starosty obce povinny poskytnout pomoc, strpět vstup na pozemky a nemovitosti, dále strpět umístění záchranných a varovných zařízení.
 
III.           Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
 
Jedná se o povinnost obce seznamovat veřejnost s možným ohrožením a připravovanými krizovými opatřeními.
Obec zřizuje bezpečnostní radu ve složení :
Starosta – ing. Miroslav Lopatář, tel : 774 946 235
Místostarosta – František Fiala, tel: 776 707 394
Zastupitelé obce : Vladimír Bareš, starší,  tel : 776 034 393  
Zdravotník : Lucie Panchártková, č.p.60, tel: 605 752 659                          
Velitel hasičů : Panchártek Jaroslav, č.p. 31   tel : 722 000 629                            
Bezpečnostní rada je napojena na integrovaný záchranný systém Pardubického kraje. Pokud mimořádné události není možné odvrátit běžnými silami, požádá starosta hejtmana kraje o vyhlášení stavu ohrožení
a)      Předpokládané zdroje nebezpečí
-         rybník Švihov
-         Sopřečský potok
-         přestárlé porosty stromů podél komunikací
-         přerušené a přetrhané elektrické vedení
-         únik plynu
b)      Ochrana obyvatelstva
Je zabezpečována místním rozhlasem, osobně zástupci bezpečnostní rady obce a metodickým
pokynem Ministerstva vnitra ČR, zveřejněným na adrese www.mvcr./hasici/obcan
 
Skupina pro preventivní kontrolu rybníka Švihov a Sopřečského potoka
Bohuslav Malík, č.17, tel: 466 946 224
Jan Vondruška, tel: 731 023 256
František Vondrák, tel: 724 276 468
Josef Malík, č.25, mladší, tel: 733 259 092
 
Skupina pro odstraňování vyvrácených stromů v katastrální území Žáravice bude provádět HZS Pardubického kraje, za pomoci těchto občanů
Zdeněk Panchártek, mladší, tel: 724 573 106
Stanislav Veselý, tel: 721 420 238
František Vondrák, tel: 724 276 468
Vladimír Bareš, starší, tel: 776 034 393
Obecní úřad poskytne podle možností pro tuto skupinu traktor a vlek
 
Skupina pro kontrolu přerušení dodávky el. energie vody a plynu
Jiří Petříček, tel: 723 480 470
Václav Suchý, tel: 723 553 797
 
Skupina pro organizování náhradního ubytování postižených obyvatel
Dagmar Horáková, tel: 603 260 972
Hana Vondráková, tel: 723 884 919
Zdeněk Vondra, tel: 721 843 917
Iva Firbasová, tel: 728 840 911
Naděžda Panchártková, tel: 776 024 900
 
 Objekty náhradního ubytování
1/ Zasedací místnost obecního úřadu
2/ Obecní knihovna
3/ Společenská místnost v hasičárně
Schváleno obecním zastupitelstvem 31.1 2011