DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Elektronická deska 2011

 
x
 
Rozpočtové opatření č. 2/2011
 
Paragraf
položka
částka
popis
 
1111
42.000,-
navýšení příjmů (daně)
 
1113
3.000,-
navýšení příjmů (daně)
3639
2132
1.734,-
příjem Hrada
3725
2324
4.000,-
navýšení příjmů SOP
6171
2329
1.000,-
odprodeje materiálů
 
 
 
 
51.734,-
CELKEM navýšení příjmů
 
 
 
 
 
 
 
1019
5222
500,-
včelaři příspěvek
3111
5321
6.000,-
školky příspěvky
3113
5321
7.300,-
školy příspěvky
3341
5171
21.100,-
opravy rozhlasu
3399
5175
4.000,-
občerstvení - kultura
3639
5139
995,-
materiál - majetek obce
3639
5154
5.000,-
elektřina - majetek obce
3639
5169
6.839,-
služby - majetek obce
 
 
51.734,-
CELKEM navýšení výdajů
 
 
 
 
 
 
 
 
8115
170.000,-
financování - použití zdrojů z bank. účtu
 
 
170.000,-
CELKEM navýšení příjmů
 
 
 
 
 
 
 
3639
5171
54.000,-
opravy majetek obce
3745
5169
8.400,-
péče o vzhled obce - služby
6112
5032
12.000,-
zastupitelstvo - zdravotní pojištění
6171
5021
10.000,-
místní správa - dohody o provedení práce
6171
5137
26.000,-
místní správa - drobný majetek
6171
5139
17.000,-
místní správa - materiál
6171
5153
5.000,-
místní správa - plyn
6171
5154
3.000,-
místní správa - elektřina
6171
5167
1.000,-
místní správa - školení
6171
5169
15.600,-
místní správa - služby
6171
5172
10.500,-
místní správa - programy
6310
5163
1.000,-
poplatky bance
6320
5163
2.000,-
poplatky pojišťovnám
6402
5367
500,-
VPS r. 2010 Město Přelouč
5512
6121
4.000,-
hasiči - budovy
 
 
170.000,-
CELKEM navýšení výdajů
 
 
 
 
 
 
 
3399
5139
-2400,-
Přesuny v rámci § a mezi §
3399
5169
2400,-
 
 
 
 
5512
5171
-18000,-
 
 
 
 
 
 
paragraf
položka
částka
popis
5512
5137
2500,-
přesuny v rámci § a mezi §
5512
5139
4500,-
 
 
 
 
5512
6121
11000,-
 
 
 
 
3631
5171
-9200,-
 
 
 
 
3639
5329
200,-
 
 
 
 
3639
6121
9000,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1122
5.510,-
daň z příjmů - příjem
6399
5362
5.510,-
daň z příjmů - výdaj
 
Přesun mezi paragrafy – rozpuštění rezervy
3639
5154
600,-
 
3721
5169
2000,-
 
3745
5169
2700,-
 
6112
5023
7400,-
 
6171
5139
7500,-
 
6171
5154
500,-
 
6171
5173
100,-
 
6171
5175
400,-
 
6171
5361
500,-
 
6171
5363
1000,-
 
6171
5365
30,-
 
6399
5901
-50000,-
 
1037
5169
-6000,-
 
3631
5171
-5730,-
 
6171
5021
39000,-
 
3631
5154
2000,-
 
3631
5171
-2000,-
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne:      6.12.2011
Zveřejněno na elektron. desce:        6.12.2011
Sejmuto z úřední desky:                  23.12.2011
Schváleno obecním zastupitelstvem:
 
 
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce                                       Bc. Jana Petržilková – účetní
 
 
 
Rozpočtové provizorium pro rok 2012
 
 
Obecním zastupitelstvem bylo navrženo rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2012, které bude činit 1/6 Kč předpokládaných příjmů a 1/6 předpokládaných výdajů na rok 2012.
 
Příjmy:   150.000,- Kč
Výdaje: 150.000,- Kč
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne :   6.12.2011
 
Zveřejněno na elektron. desce :       6.12.2011
 
Sejmuto z úřední desky :                 23.12.2011
 
Schváleno obecním zastupitelstvem :  27.12.2011
 
 
 

Bc. Petržílková Jana                                                                             Ing. Lopatář Miroslav
           účetní                                                                                               starosta obce           
 
 
 
 
 
x
Od 5.9.2011 je možno nahlédnout na OÚ Žáravice v úředních hodinách do návrhu „Programu rozvoje Pardubického kraje“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
 
Ing. Miroslav   LOPATÁŘ
starosta
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                                                                               
 
x
Rozpočtové opatření 1/2011
                                                                                     
Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640
 
 
 
Paragraf
Položka
Částka
Popis
 
1337
8 000 Kč
navýšení příjmů - poplatky popelnice
6171
5169
8 000 Kč
navýšení výdajů - služby obec
 
4111
763 Kč
navýšení příjmu - dotace na sčítání lidu
6149
5139
763 Kč
navýšení výdaje - dotace na sčítání lidu
3722
2324
6 429 Kč
snížení výdaje - přesun na správný §
3725
2324
6 429 Kč
správný §
3722
5169
-6 000 Kč
snížení výdaje - přesun na správný §
3721
5169
4 000 Kč
správný §
3723
5169
2 000 Kč
6112
5031
-5 100 Kč
snížení výdaje - přesun na správný §
6112
5032
5 100 Kč
správný §
6171
5156
-5 750 Kč
přesun na správný §
3745
5156
5 750 Kč
správný §
6171
5163
-5 000 Kč
přesun mezi §
6310
5163
5 000 Kč
6171
5171
-170 000 Kč
přesun mezi §
3639
6121
100 000 Kč
3745
5139
2 000 Kč
6112
5032
13 000 Kč
6402
5366
8 Kč
6171
5137
5 000 Kč
6171
5139
3 811 Kč
6171
5167
1 000 Kč
6171
5169
26 422 Kč
6171
5172
4 350 Kč
6171
5175
249 Kč
6171
5365
660 Kč
3111
5321
9 000 Kč
3113
5321
4 500 Kč
6171
5321
-3 400 Kč
4349
5321
3 400 Kč
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 8. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: 5. 9. 2011
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 18. 8. 2011
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 5. 9. 2011
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 29.9.2011
 
 
Ing. Miroslav   LOPATÁŘ
starosta
x
 
    
          

     

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 5. 2011
 Sejmuto z úřední desky dne: 6. 6. 2011
 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 16. 5. 2011
 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 6. 6. 2011
 Schváleno zastupitelstvem obce dne: 6. 6. 2011

 

 

 

 

Regionální svazek obcí Bohdanečska

 

ROZPOČET NA ROK 2011 - NÁVRH

 

VÝDAJE

 

z toho

celkem

Vedení účetnictví

 

15 600

Poradenství, konzultační činnost

 

120 000

Bankovní služby

 

2 400

Pohoštění

 

2 000

Ostatní služby

 

60 000

Příprava a realizace projektů

27 000

 

Provoz www stránek

9 500

 

Servis účetního programu

3 500

 

Údržba cyklotras

20 000

 

VÝDAJE CELKEM

 

200 000

PŘÍJMY

Příspěvky (20,- Kč/1 obyvatele)

 

197 000

Úroky

 

  3 000

PŘÍJMY CELKEM

 

200 000

SALDO

 

0

FINANCOVÁNÍ

 

0

 

 

……………………….

Petr Černý

    předseda svazku

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 3. 2011

 

Sejmuto z úřední desky dne: 29. 3. 2011

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 14. 3. 2011

 

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 29. 3. 2011

 

Schváleno na jednání valné hromady dne .................

 
 
Závěrečný účet DSO "Regionální svazek obcí Bohdanečska"
za rok 2010
 
   
  
  
 
 
Zveřejněno na elektronické desce: 14.3.2011
Vyvěšeno na úřední desce dne:     14.3.2011
Sejmuto z úřední desky dne:           29.3.2011
 
 
 
OBEC ŽÁRAVICE
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
Zastupitelstvo obce Žáravice se na svém zasedání dne 14.3.2011, usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)         Obec Žáravice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání     a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)     fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn      společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost 
(1)         Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)         Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3)         Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
(5)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)         Sazba poplatku pro poplatníka činí 400,- Kč, která  je tvořena:
a)        z částky 150,- Kč za kalendářní rok,
b)       z  částky 250,- Kč za kalendářní rok.
 

           Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

           Skutečné náklady roku 2010 na sběr a  svoz netříděného komunálního odpadu činily 68.828,-  Kč a byly rozůčtovány takto :

            Náklady 68.828,- Kč : 141 (136 osob s trvalým pobytem na území obce + 5 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 488,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4, odst 1, písmene b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

 
(2)         V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)         Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6 příslušného kalendářního roku .
(2)         Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)         Od poplatku se osvobozují:
a)        Osoby, které jsou v uvedeném období ve výkonu trestu
b)       Osoby, které jsou v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců
 
(2)         Úleva se poskytuje  :
a)        Dítě do 15.roků ve výši 200,- Kč .
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[6]
(2)         Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006, usnesení č.2 ze dne 6.2.2006.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  
 
          ...................................                                 ..........................................
             František Fiala                                             Ing. Lopatář Miroslav
             místostarosta                                                         starosta
 
 
 
Zveřejněno na elektronické desce: 15.3.2011
Vyvěšeno na úřední desce dne:     15.3.2011
Sejmuto z úřední desky dne:           1.4.2011
 
 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
OBEC ŽÁRAVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011,
o místním poplatku ze psů
 
Zastupitelstvo obce Žáravice se na svém zasedání dne 14.3.20111, usnesením č. 2  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)         Obec Žáravice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)         Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Žáravice. [2]
(2)         Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)          Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)         V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
(3)         Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)         Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů.
(2)           Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)         V ohlášení držitel psa uvede[5]
a)        jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)       čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)        další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy     nastala.[6]
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)        za prvního psa .............................................................................40,- Kč,
b)       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele..................50,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)         Poplatek je splatný nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.
(2)        Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,  který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla  /  nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)        Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].
(2)        Od poplatku se dále osvobozují psi ve službách PČR, městské policie, specielně cvičení záchranářští a lovečtí psi, pokud mají příslušné osvědčení.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2 / 2006, usnesení č.2 ze dne 20.3.2006.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
 
 
          ...................................                                                                  .......................................
              František Fiala                                                                       Ing. Miroslav Lopatář
              místostarosta                                                                                  starosta
 
 
 
Zveřejněno na elektronické desce: 15.3.2011
Vyvěšeno na úřední desce dne:      15.3.2011
Sejmuto z úřední desky dne:            1.4.2011
 
 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
Rozpočet obce Žáravice
na rok 2011
   
Příjmy v tis. Kč
   
Daňové příjmy 1.228,-
   
Nedaňové příjmy 62,5
   
Přijeté transfery 60,1
   
Příjmy celkem 1.350,6
Výdaje  
Celospol. fce lesů-výsadba a ošetření 10,-
   
Čistička odpadních vod 0
   
Základní školy a předškolní zařízení 91,-
   
Kultura-výročí,setkání důchodců,dětský den... 18,6
   
Veřejné osvětlení 38,-
   
Svazek obcí 2,7
   
Nákup ostatních služeb - odvoz popelnic 95,-
   
Přelouč-sociál. péče,přestupková komise 3,4
   
Požární ochrana 333,-
   
Zastupitelstvo obce 325,1
   
Činnost místní správy 362,1
   
Sužby peněžních ústavů 0,5
   
Pojištění majetku obce 9,17
   
Rezerva pro mimoř. situace 0
   
Vypořádání s k rajem - vratka volby 23,98
Výdaje celkem 1.312,55
Příjmy vyšší o 38.005,- Kč.
Zveřejněno na úřední desce : 20.2.2011
Sejmuto: 13.3.2011
Zveřejněno na elektronické desce : 20.2.2011
Schváleno zastupitelstvem: 14.3.2011
 
 
Plnění rozpočtu obce Žáravice k 31.12.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjmy
 
 
 
 
Příjmy
Plán v tis. Kč
Skutečnost
v Kč
 
Daňové příjmy
1.280,8
 1.257 190,83
 
Nedaňové příjmy
65,9
 60.916,98
 
Kapitálové příjmy
7,2
 7.190,-
 
Přijaté transfery
143,7
 143.725,-
 
Příjmy celkem
1.497,6
1.469 022,81
 
 
 
 
Výdaje
 
 
 
 
Výdaje
Plán v tis. Kč
Skutečnost
v Kč
 
Celospol. funkce lesů-výsadba a ošetření
10,-
 9.712,20
 
Čistička odpadních vod - projekty
12,-
 12.000,-
 
Základní školy a předškolní zařízení
107,-
 92.413,40
 
Kultura - výročí,setkání důchodců,dětský den...
24,9
 18.641,-
 
Veřejné osvětlení,opravy
99,-
 71.492,-
 
Svazek obcí,platby daní,nákup pozemků
2,9
 2.900,-
 
Sběr a svoz komunál odpadů
89,5
 89.325,-
 
Přelouč - sociál péče a přestupková komise
2,2
 2.200,-
 
Požární ochrana
172,7
 170.163,8
 
Zastupitelstvo obce
386,7
 386.415,-
 
Volby do Poslanecké sněmovny ČR
16,6
 9.693,-
 
Volby do zastupitelstev
29,1
 12.019,-
 
Činnost místní správy
446,3
 398.165,81
 
Sl.peněž. úst., pojištění, nspecif. rezervy,ostat.
61,1
 7.348,-
 
 Vypoř. kraj, ost.neinvest. Transfery,ost
4,4
 4.383,-
 
Výdaje celkem
1.464,4
1.286.871,21
 
 
 
 
Příjmy větší o 182.151,16 Kč proti výdajům
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce :  7.2.2011
 
 
Zveřejněno elektronicky :        7.2.2011
 
 
Sejmuto :                              13.3.2011              
 
 
Schváleno zastupitelstvem :