DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Elektronická deska 2014

Vítejte na stránce zaravice.wbs.cz v sekci Elektronická deska 2014

 

 


OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel.: 466 946 235, 774 946 235                                                  IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Rozpočtové provizorium pro rok 2015
Obecním zastupitelstvem bylo  navrženo rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2015, které bude činit 1/6 Kč předpokládaných příjmů a 1/6 předpokládaných výdajů na rok 2015.
Příjmy:   200.000,- Kč
Výdaje:  200.000,- Kč
 
Zveřejněno na úřední desce dne:   2.12.2014
Zveřejněno na elektron. desce:      2.12.2014    
Sejmuto z úřední desky:                
Schváleno obecním zastupitelstvem: 
 
Ing. Lopatář Miroslav - starosta obce

1.12.2014
Svazek obcí Přeloučska – soubor SKMBT_42314120207450
Rozpočtový výhled na 5 let: rok 2015-2020
Zveřejněno na úřední desce dne :   1.12.2014
Zveřejněno na elektron. desce :      1.12.2014    
Sejmuto z úřední desky :               15.12.2014
Svazek obcí Přeloučska – soubor SKMBT_42314120207451
Rozpočet na rok 2015
Zveřejněno na úřední desce dne :   1.12.2014
Zveřejněno na elektron. desce :      1.12.2014    
Sejmuto z úřední desky :               15.12.2014

5.11.2014
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Rozpočtový výhled 2016-2020
Zveřejněno na úřední desce dne : 5.11.2014
Zveřejněno na elektron. desce : 5.11.2014
Sejmuto z úřední desky : 19.11.2014
 
Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Rozpočet na r. 2015 – návrh
Zveřejněno na úřední desce dne : 5.11.2014
Zveřejněno na elektron. desce : 5.11.2014
Sejmuto z úřední desky : 19.11.2014
 

OBEC  ŽÁRAVICE
Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
tel.: 466 946 235, 774 946 235                                 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz
Výsledky volebve volebním okrsku č.1 do zastupitelstva obce Žáravice
 
Celkem voličů :                            108
Počet zúčastněných voličů :        71                  65,71  % z celk. počt. voličů
Veškeré hlasy byly platné
 
                                                                                                      Poč.hlasů             
 1. Ing.Miroslav Lopatář                                                               70
 2. Lucie Panchartková                                                                  63
 3. Iva Firbasová                                                                            58
 4. Růžena Veselá                                                                          51 
 5. Jan Vondruška                                                                          45
 6. Vladimír Bareš                                                                         39  
 7. František Fiala                                                                          36     
Náhradník obecního zastupitelstva  
Pavel  Panchartek                                                                           49                                                               
                                                                                              
                                                                                Michaela Hamrníková   - zapisovatelka OVK

 
 OBEC  ŽÁRAVICE
Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
tel.: 466 946 235, 774 946 235                                 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz
 
Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva obce  Ž Á R A V I C E
ve dnech 10. a 11. října 2014
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i n f o r m u j i   v o l i č e ,
že volby do Zastupitelstva obce Žáravice se uskuteční :
v  pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem: Obecní úřad Žáravice č.p. 29
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské unie).
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
V Žáravicích dne 23.září 2014
 
 

29.8.2014

Páté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žáravice r. 2014 se uskuteční:

Datum:   8.9.2014
Čas:       19.00 hod.
Místo:    Obecní úřad
Návrh programu zasedání:
 1. Zahájení.
 2. Kontrola usnesení.
 3. Volba ověřitelů zápisu.
 4. Rozpočtové opatření 1/014. 
 5. Výsledky přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2013 Svazku obcí Přeloučska
 6. Plnění volebního programu.
 7. Různé.
 8. Diskuse.
 9. Usnesení.
 10. Závěr.
Žáravice 29.8.2014

                                                                                                            Ing. Miroslav Lopatář

                                                                                                                     starosta obce       


26.8.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č 1.
pro volby do Zastupitelstva obce Žáravice
konané ve dnech 10. a 11.října 2014
V souladu s ustanovením § 17  odst. 6  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
j m e n u j i   z a p i s o v a t e l k o u
okrskové volební komise volebního okrsku č.1 pro volby do Zastupitelstva obce Žáravice konané ve dnech 10. a  11.října 2014
p. Michaelu Hamrníkovou, nar. 28.4.1982, trvale bytem Žáravice 52
V Žáravicích 26. srpna. 2014
                                                                                                                                           ………………………………
                                                                                                                                           Ing. Miroslav Lopatář
                                                                                                                                                                                   starosta obce
Zveřejněno na úřední desce: 26.8.2014
Zveřejněno na elektron. desce: 26.8.2014
 
 

26.8.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Zastupitelstva obce Žáravice
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
 
V souladu s ustanovením § 15 písm. g) a §  zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do  zastupitelstev obcí a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů
i n f o r m u j i    v o l e b n í    s t r a n y ,
že volby do Zastupitelstva obce Žáravice  se uskuteční v následujícím volebním okrsku na území obce, jehož sídlo je :
volební okrsek č. 1 :
zasedací místnost budovy Obecního úřadu Žáravice, č.p. 29
V Žáravicích  26. srpna. 2014
                                                                                                        ………………………………
                                                                                                            Ing. Miroslav Lopatář
                                                                                                                                              starosta obce
  Zveřejněno na úřední desce: 26.8.2014
Zveřejněno na elektron. desce: 26.8.2014
 

9. 6. 2014
Závěrečný účet SOP za r. 2013
Zveřejněno na úřední desce: 9.6.2014
Zveřejněno na elektr. desce: 9.6.2014
Schváleno zastupitelstvem:

Rozpočtové opatření 1/2014           
Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640
                                                                                                     
 
paragraf      položka       částka                 popis
                  4111           18 000 Kč            dotace volby EU
6171           2119           4 000 Kč              OÚ ostatní příjmy (např. prodej dlaždic)
6310           2324           100 Kč                 úroky z účtu ČNB
                                    22 100 Kč          CELKEM navýšení příjmů
                                                                
paragraf      položka       částka                 popis
3639           5171           96 000 Kč            majetek obce - opravy
3639           5362           6 300 Kč              majetek obce - daň z nemovitostí
3639           6121           39 000 Kč            majetek obce - investice
3745           5021           10 000 Kč            péče o zeleň - mzdové náklady
3745           5156           5 000 Kč              péče o zeleň - pohonné hmoty
5512           5139           7 000 Kč              hasiči - materiál
6117           5021           14 500 Kč            volby EU - mzdové náklady
6117           5139           1 500 Kč              volby EU - materiál
6117           5173           1 000 Kč              volby EU - cestovné
6117           5175           1 000 Kč              volby EU - stravné
6171           5154           4 000 Kč              OÚ - elektřina
6171           5171           15 000 Kč            OÚ - opravy
6399           5901           -178 200 Kč         převod z nespecifikované rezervy
                                     22 100 Kč         CELKEM navýšení výdajů
 
                                                              
Zveřejněno na úřední desce: 9.6.2014                                                           
Zveřejněno na elektr. desce: 9.6.2014                                                         
Schváleno zastupitelstvem:

OBEC  ŽÁRAVICE
Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
tel : 466 946 235, 774 946 235                                                           IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz
 
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a  24.května  2014
Volební okrsek č.1, OBEC ŽÁRAVICE
Celkem voličů :                            106
Počet zúčastněných voličů :            26                    % z celk. počt. voličů
Počet platných hlasů  :                    26                                  24,5
Výsledky jednotlivých stran,  které získaly alespoň jeden hlas, seřazeny podle vylosovaných čísel.
                                                                                       Poč. hlasů           %
6. Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO                     2                   7,7
      - za Evropu svobodných států
7. TOP a Starostové                                                              1                    3,8
9.  LEV 21 – Národní socialisté                                               1                    3,8                        
10. Komunistická strana Čech a Moravy                                  1                    3,8
14. Česká strana sociálně demokratická                                    4                  15,4
16. ANO 2011                                                                       4                   15,4
19. Česká strana regionů                                                         1                    3,8
20. Občanská demokratická strana                                           2                    7,7
22. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury                             2                    7,7
23. Strana svobodných občanů                                                 4                  15,4
37. Občanská konzervativní strana                                            4                  15,4
                                                                                              
                                                                                Michaela Hamrníková   - zapisovatelka OVK

5. 5. 2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 v obci Žáravice
Oznámení veřejného projednání návrhu „Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 a vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.“
Veřejná vyhláška „Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 a vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území.“

OBEC  ŽÁRAVICE
Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
tel : 466 946 235, 774 946 235                             IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz
 
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č 1. obce Žáravice
pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a 24.května 2014.
V souladu s ustanovením § 18  odst. 7  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
j m e n u j i      z a p i s o v a t e l k o u
okrskové volební komise volebního okrsku č.1 obce Žáravice pro volby do Evropského Parlamentu konané ve dnech 23. a  24.května 2014
paní Michaelu Hamrníkovou, nar. 28.4.1982, trvale bytem Žáravice 52.
 
V Žáravicích  9. dubna 2014
Ing. Miroslav Lopatář, starosta obce
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žáravice za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013
 
 

Závěrečný účet RSOB za rok 2013
Plné znění dokumentů najdete v souborech:
 
Rozpočet obce Žáravice
pro rok 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍJMY
ČÁSTKA KČ
Daňové příjmy
             1 415 800,00 Kč
Nedaňové příjmy
                 54 000,00 Kč
Přijaté transfery
                 54 400,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM
      1 524 200,00 Kč
 
 
 
 
PARAGRAF
VÝDAJE
ČÁSTKA KČ
1037
Celospolečenské funkce lesů
                   3 000,00 Kč
2219
Chodníky
               220 000,00 Kč
3111
Předškolní zařízení - MŠ
                   2 000,00 Kč
3341
Rozhlas
                   5 000,00 Kč
3399
Ostatní záležitosti kultury
                 35 000,00 Kč
3412
Hřiště - investice (v případě přidělení dotace)
               120 000,00 Kč
3631
Veřejné osvětlení
                 33 000,00 Kč
3639
Komunální služby a územní rozvoj - majetek obce
                 50 000,00 Kč
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
                   5 000,00 Kč
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
               100 000,00 Kč
3723
Sběr a svoz objemných odpadů
                   7 300,00 Kč
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
                 25 000,00 Kč
5512
Požární ochrana - dobrovolná část 
                 17 000,00 Kč
6112/5023
Zastupitelstva obcí - odměny
               353 000,00 Kč
6112/5032
Zastupitelstva obcí - zdravotní pojištění
                 32 000,00 Kč
6171/5021
Činnost místní správy - dohody o PP
                 35 000,00 Kč
6171
Činnost místní správy - kromě DPP
               236 600,00 Kč
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
                   7 000,00 Kč
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
                 13 100,00 Kč
6399
Ostatní finanční operace
               208 900,00 Kč
6402
Vratka dotace z r. 2013 (volby parlament)
                 16 300,00 Kč
VÝDAJE CELKEM
      1 524 200,00 Kč
Zveřejněno na úřední desce:                             6.2.2014        
Sejmuto z úřední desky:                                      24.2.2014
Zveřejněno na elektronické úřední desce:         6.2.2014
Bc. Jana Petržilková - účetní obce
 
Schváleno zastupitelstvem:                               24.2.2014
                       
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce