DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Elektronická deska 2013

 

OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel. 466 946 235, 774 946 235
ou.zaravice@worldonline.cz
IČO 002746640


 

Rozpočtové opatření 3/2013

Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640

PŘÍJMY
paragraf položka  částka  popis
  1111    41 000,00 Kč daň z příjmů FO ze záv. Činnosti
  1112      1 000,00 Kč daň z příjmů FO ze SVČ
  1121    11 000,00 Kč Daň z příjmů PO
  1211  130 000,00 Kč DPH
3639 2131      7 000,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků
6171 2329         100,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař.
CELKEM    190 100,00 Kč  
VÝDAJE
paragraf položka  částka  popis
3399 5139      4 000,00 Kč Kultura - materiál
3399 5194      1 400,00 Kč Kultura - dary
3639 5154         600,00 Kč Majetek obce - elekřina
3639 5171      3 200,00 Kč Majetek obce - opravy
3631 5171      6 500,00 Kč Veřejné osvětlení - opravy
3723 5169      1 300,00 Kč Objemný odpad - služby
5512 6121    10 000,00 Kč Hasiči - budovy
6112 5023         500,00 Kč Zastupitelstvo - odměny
6171 5021      3 200,00 Kč OÚ - DPP
6171 5153      4 000,00 Kč OÚ - plyn
6171 5154         200,00 Kč OÚ - elektřina
6171 5162      3 000,00 Kč OÚ - telekomunikace
6171 6129    12 900,00 Kč OÚ - jiný majetek (vlajka, znak)
6171 6341      2 500,00 Kč OÚ - investiční transfer jiným obcím
6171 5339      1 000,00 Kč OÚ - příspěvek Domov důchodců
6171 5169 -    6 700,00 Kč OÚ - snižení služby
6399 5901  142 500,00 Kč Nespecifikovaná rezerva
CELKEM    190 100,00 Kč  
Přesuny v rámci paragrafu
paragraf položka částka popis
6114 5173      1 000,00 Kč Volby do parlamentu - cestovné
6114 5169 -    1 000,00 Kč Volby do parlamentu - služby
CELKEM                 -   Kč  

 

Zveřejněno na úřední desce:          14. 12. 2013

Zveřejněno na elektronické desce: 14. 12. 2013

Sejmuto dne:                               30.12.2013

Schváleno zastupitelstvem:           30.12.2013  

                                                                                                                Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce


OBEC  ŽÁRAVICE 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                    IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Rozpočtové provizorium pro rok 2014

        Obecním zastupitelstvem bylo  navrženo rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2014, které bude činit 1/6 Kč předpokládaných příjmů a 1/6 předpokládaných výdajů na rok 2014.

Příjmy:   200.000,- Kč

Výdaje:  200.000,- Kč

 

Zveřejněno na úřední desce dne :   4.12.2013

Zveřejněno na elektron. desce :      4.12.2013    

Sejmuto z úřední desky :                 30.12.2013

Schváleno obecním zastupitelstvem :  30.12.2013

                                                                                                                              Ing. Lopatář Miroslav 

                                                                                                                                      starosta obce


Rozpočtové opatření 2/2013

Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640


PŘÍJMY
paragraf položka částka popis
  1112         1 000 Kč daň z příjmů FO ze SVČ
  1113         4 000 Kč daň z příjmů FO - srážková
  1121        20 000 Kč daň z příjmů PO
  1351         2 000 Kč příjmy z odvodů z loterií
  4111        24 100 Kč dotace volby Parlament
6171 2329         1 000 Kč OÚ - ostatní příjmy
6402 2226            700 Kč finanční vypořádání minulých let mezi obc.
CELKEM          52 800 Kč  
VÝDAJE
paragraf položka částka popis
2219 5171         7 000 Kč chodníky - opravy
3745 5021         3 000 Kč péče o vzhled obce, údržba DPP
6114 5139         5 000 Kč volby - materiál
6114 5173         2 000 Kč volby - stravné
6114 5175         2 000 Kč volby - cestovné
6114 5161            100 Kč volby - poštovné
6114 5169         3 000 Kč volby - služby
6114 5021        12 000 Kč volby - odměny členů VK
6171 5153         3 000 Kč OÚ - plyn
6320 5163            100 Kč pojištění majetku obce
6399 5901        15 600 Kč nespecifikovaná rezerva
Přesuny mezi paragrafy nebo mezi položkami
3639 5171 -      12 000 Kč  
3639 6121        12 000 Kč  
3745 5169 -       1 000 Kč  
3745 5171         1 000 Kč  
5512 5137 -       1 000 Kč  
5512 5139         1 000 Kč  
celkem                  0 Kč  

 

Zveřejněno na úřední desce: 15. 11. 2013

Zveřejněno na elektronické desce: 15. 11. 2013

Sejmuto dne:                                      12.12.2013

Schváleno zastupitelstvem:             12.12.2013


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE –

AKTUALIZACE Č. 1

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování, jako pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu § 7 odst. 1, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 37 odst. 4) stavebního zákona zveřejnění nového návrhu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 (ZÚR Pk – aktualizace č. 1) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dokumentace ZÚR Pk - aktualizace č. 1 (včetně platného znění s vyznačením změn) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude minimálně po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystavena k veřejnému nahlédnutí

na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz

(občan - strategický rozvoj - územní plánování - aktualizace zásad územního rozvoje) nebo

http://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje,

v listinné podobě na odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, kancelář č. B303 a č. B304 (2.NP).

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

 

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což tímto potvrzujeme.

Vyvěšeno: 3.11.2013 

Sejmuto: 2.12.2013

razítko, podpis:...........................................

http://zaravice.wbs.cz/vyhlaska_1_2013_ku/162985652_1_zverejneni_zurpk_aktualizace1_obce.pdf


 

OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                  IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 25. a 26.října 2013

Volební okrsek č.l – Obec Žáravice

 

Počet voličů celkem :                 105

Počet zúčastněných voličů :        74                            70,48 %

Počet platných hlasů :                 73

                                                                                                                                   Počet  hlasů    % z platných hlasů

1. Česká strana sociálně demokratická                                              22                  30,14

2. ANO 2011                                                                                   14                 19,18

3. Strana svobodných občanů                                                               9                 12,33

4. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury                                           8                 10,96

4. Komunistická strana Čech a Moravy                                                 8                 10,96

5. TOP 09                                                                                            3                   4,11

5. Občanská demokratická strana                                                         3                    4,11

5. Česká pirátská strana                                                                        3                    4,11

6. Křesťanská a demokratická unie – ČSL                                            2                    2,74

7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                                                 1                    1,36

 

                                                                                                            ...........................................

                                                                                                               Michaela Hamrníková

                                                                                                                 zapisovatelka  OVK

    

 


OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                  IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Žáravice

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 25. a 26.října 2013

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) a § 55 odst. 1  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i    v o l e b n í    s t r a n y ,  

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a  26.října 2013 v obci Žáravice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je:

volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Žáravice, č.p. 29

 

V Žáravicích  25.9.2013

                                                                                  


Rozpočtové opatření 1/2013

Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640

     

PŘÍJMY                                                     

paragraf         položka   částka                      popis

                     4134         1 000,00 Kč           převod mezi BÚ a účtem ČNB

6171             2329       46 000,00 Kč          vrácený omylový přeplatek

6310             2324       100,00 Kč               peněžní plnění nahrazující úrok v ČNB

celkem                          47 100,00 Kč           

financování     8115    223 700,00 Kč         

celkem                        270 800,00 Kč         

                                    

VÝDAJE

Paragraf         položka   částka                      popis

6330             5345        1 000,00 Kč           převod mezi BÚ a účtem ČNB

6402             5367        7 200,00 Kč           finanční vypořádání mezi obcemi min. obd.

3399             5169        7 000,00 Kč           Kultura - služby

3412             5139        5 000,00 Kč           Sportovní zařízení - materiál

3412             5169        4 000,00 Kč           Sportovní zařízení - služby

3639             5139        5 000,00 Kč           Majetek obce - materiál

3639             5329        1 000,00 Kč           Příspěvek Svazku Bohdanečsko

3639             6122       47 000,00 Kč          Majetek obce - zabezpečovací zařízení

3745             5156        4 000,00 Kč           Péče o vzhled a zeleň - pohonné hmoty

5512             5139        2 000,00 Kč           Hasiči - materiál

5512             5169       11 000,00 Kč          Hasiči - služby

5512             6121      175 000,00 Kč        Hasiči - rekonstrukce hasičárny

6171             5137         1 000,00 Kč         OÚ - drobný majetek

6171             5321           300,00 Kč          OÚ - příspěvek Přelouči

6171             5191       200,00 Kč               OÚ - sankce

6171             5365       100,00 Kč               OÚ - poplatky např. ověření podpisu

celkem                          270 800,00 Kč         

 

Přesuny mezi paragrafy nebo mezi položkami

3111             5213       -2 000,00 Kč          MŠ - příspěvky

3111             5321       2 000,00 Kč            MŠ - příspěvky

3113             5213       -2 000,00 Kč          ZŠ - příspěvky

6402             5367       2 000,00 Kč            Finanční vypořádání minulých let

3412             5137       9 000,00 Kč            Hřiště - drobný majetek (kuchyňka)

3412             5139       3 000,00 Kč            Hřiště - materiál

3412             6122       -12 000,00 Kč        Hřiště - stroje, přístroje a zařízení

3639             5169       -7 000,00 Kč          Majetek obce - služby

3639             5171       7 000,00 Kč            Majetek obce - opravy a udržování

6399             5362       -6 400,00 Kč          Ostatní finanční operace - daň z nemovitostí

3639             5362       6 400,00 Kč            Majetek obce - daň z nemovitostí

3745             5136       -4 500,00 Kč          Péče o vzhled obce a zeleň - odb. lit.

3745             5156       4 500,00 Kč            Péče o vzhled obce a zeleň - pohonné hm.

4349             5321       -2 900,00 Kč          Ost. soc. péče - příspěvek

6171             5321       2 900,00 Kč            OÚ - příspěvek Přelouči

celkem                          0,00 Kč                    

 

Zveřejněno na úřední desce:                             12.8.2013

Sejmuto z úřední desky:                                   9.9.2013

Zveřejněno na elektronické úřední desce:       12.8.2013

Schváleno zastupitelstvem:                             9.9.2013

 


Závěrečný účet 2012 Svazek obcí Přeloučska

http://zaravice.wbs.cz/sop_2012_-_zaver_ucet/zaverecny_ucet_2012_svazek_obci_preloucska.pdf

 


Dne 11. 3. 2013 byl proveden audit obce Žáravice za rok 2012.

http://zaravice.wbs.cz/zu_2012/zaverecny_ucet_obce_zaravice_za_r._2012.pdf

http://zaravice.wbs.cz/audit_2013/zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_zaravice_za_rok_2012.pdf

Zveřejněno na úřední desce:                             11.3.2013

Sejmuto z úřední desky:                                      29.3.2013                                                                                            

Zveřejněno na elektronické úřední desce:        11..3.2013

Schváleno zastupitelstvem:                                 29.3.2013

  


ROZPOČET OBCE ŽÁRAVICE PRO ROK 2013

                                      

PŘÍJMY ČÁSTKA KČ
Daňové příjmy 1 279 800,00 Kč
Nedaňové příjmy 52 000,00 Kč
Přijaté transfery 78 600,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 1 410 400,00 Kč
FINANCOVÁNÍ (REZERVA NA BANKOVNÍM ÚČTU) 17 700,00 Kč
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 1 428 100,00 Kč

 

PARAGRAF VÝDAJE ČÁSTKA KČ
1037 Celospolečenské funkce lesů 3 000,00 Kč
3111 Předškolní zařízení - MŠ 2 000,00 Kč
3113 Základní školy 2 000,00 Kč
3341 Rozhlas 10 000,00 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 Kč
3412 Hřiště 12 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 26 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj - majetek obce 18 680,00 Kč
3639 Nákup pozemků 140 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 600,00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 108 000,00 Kč
3723 Sběr a svoz objemných odpadů 6 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 21 500,00 Kč
4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyv. 2 900,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část (mimo přístavbu) 10 000,00 Kč
5512/6121 Hasičárna přístavba 350 000,00 Kč
6118 Volby prezident 16 700,00 Kč
6118/5021 Volby prezident - odměny, mzdy 7 500,00 Kč
6112/5023 Zastupitelstva obcí - odměny 320 000,00 Kč
6112/5032 Zastupitelstva obcí - zdravotní pojištění 29 000,00 Kč
6171/5021 Činnost místní správy - dohody o PP 30 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy - kromě DPP 222 665,00 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 500,00 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 13 000,00 Kč
6399 Ostatní finanční operace 29 000,00 Kč
6402 Vratka dotace z r. 2012 15 055,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 1 428 100,00 Kč

 

Zveřejněno na úřední desce:                             26.2.2013

Sejmuto z úřední desky:                                      29.3.2013                                                                                            

Zveřejněno na elektronické úřední desce:        26.2.2013

Schváleno zastupitelstvem:                        29.3.2013

 

 

   


Závěrečný účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2012

Plné znění: http://zaravice.wbs.cz/zaver_ucet_sob_2012/zaverecny_ucet_2012.pdf 

 

Zveřejněno na úřední desce:               6. 2. 2013

Zveřejněno na elektronické desce:      6. 2. 2013

Sejmuto:                                                21. 2. 2013

Schváleno obecným zastupitelstvem:  29.3.2013

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO Regionální svazek obcí Bohdanečsko za rok 2012

Plné znění: http://zaravice.wbs.cz/zaver_ucet_sob_2012/zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2012.pdf

 

Zveřejněno na úřední desce:           6. 2. 2013

Zveřejněno na elektronické desce:  6. 2. 2013

Sejmuto:                                         21. 2. 2013

 


 

OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                                        IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

Informace voličům o době a místě konání  II. kola volby

prezidenta České republiky ve dnech 25. a 26. ledna 2013  v obci  Žáravice

 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů republiky a o změně některých zákonů,

informuji voliče,

 

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

dne 25. ledna 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a dne 26. ledna 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

  Místo konání voleb :

  Volební okrsek č.1

  Zasedací místnost budovy Obecního úřadu Žáravice, č.p. 29

 

V Žáravicích 15.1.2013

                                                                                                     …………………………..........

                                                                                                               Ing. Miroslav Lopatář

                                                                                                                        starosta obce