DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Elektronická deska 2012

OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel. 466 946 235, 774 946 235ou.zaravice@worldonline.cz
IČO 002746640

Obecně závazná vyhláška obce Žáravice

č. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Žáravice se na svém zasedání dne 20.12.2012 usnesením č.7/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Žáravice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 1. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku některé údaje stanovené v § 14a zákona o místních poplatcích.
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[3]

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 400 Kč a je tvořena:
  1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
 2. Náklady byly rozúčtovány takto:

Náklady 69.385,- Kč děleno 141 (počet osob) = 492 Kč/osobu. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.

 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[4]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b), který je zároveň poplatníkem podle § 10b odst. 1 písm. a);
  2. poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně Žáravice č. p. 29;
  3. poplatník umístěný nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení.
  4. Poplatník, který je v uvedeném období ve výkonu trestu.

(2)      Úleva se poskytuje:

          a)    Dítě do  15. roků ve výši 200,- Kč

(3)     Nárok na osvobození nebo úlevu musí poplatník správci poplatku prokázat.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[5]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[6]

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/20011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 15. 3. 2011.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Schváleno zastupitelstvem obce :       20.12.2012

Zveřejněno na elektronické desce:      21.12.2012

Vyvěšeno na úřední desce dne:           21.12.2012   

Sejmuto z úřední desky dne:

 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

[3] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

x

 


OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                             IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

v obci Žáravice

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013

(případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013)

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) v obci Žáravice

 a to tak, že:

ve volební okrsku č. 1 se sídlem : Žáravice 29

se toto uskuteční dne  17.12.2012  od 16.00 hodin

 

 V Žáravicích dne 13.12.2012


 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 12. 2012

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 1. 2013

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10. 12. 2012

 
 


Rozpočtové opatření 3/2012
 
 
 
 
Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640

 

Příjmy - navýšení
paragraf položka částka popis
  1121 20 000,00 Kč daň z příjmů právnických osob
  1211 6 200,00 Kč DPH
  1340 1 000,00 Kč poplatek TKO
  1511 3 000,00 Kč daň z nemovitostí
  4111 23 000,00 Kč dotace volby
  4122 16 600,00 Kč dotace hasiči
  4129 50 000,00 Kč příspěvek svazek Bohdanečsko
3639 2131 500,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků
6171 2324 7 000,00 Kč ostatní příjmy jinde nezařazené
6171 3111 1 000,00 Kč příjmy ze směny pozemků
6310 2141 1 000,00 Kč příjmy z úroků
CELKEM 129 300,00 Kč  
       
Výdaje - navýšení
paragraf položka částka popis
3722 5169 14 000,00 Kč sběr a svoz TKO
3723 5169 2 000,00 Kč objemný odpad
3745 5139 10 000,00 Kč péče o vzhled obce - materiál
3745 5171 5 000,00 Kč péče o vzhled obce - opravy
5512 5137 6 300,00 Kč hasiči - drobný majetek (vlek)
5512 6121 65 000,00 Kč hasiči - rekonstrukce hasičárny
6115 5021 6 000,00 Kč volby - mzdy
6115 5139 2 000,00 Kč volby - materiál
6115 5169 2 000,00 Kč volby - služby
6115 5175 1 000,00 Kč volby - občerstvení
6171 5136 5 000,00 Kč OÚ - knihy, odborná literatura, tiskoviny
6171 5151 1 000,00 Kč OÚ - voda
6171 5162 4 000,00 Kč OÚ - telekomunikační služby
6171 5362 2 000,00 Kč OÚ - daně a poplatky SR
6171 5213 2 000,00 Kč OÚ - finanční dary
6320 5163 1 000,00 Kč poplatkby bance
3111 5213 1 000,00 Kč finanční dar MŠ
CELKEM 129 300,00 Kč  
       
Přesuny mezi položkami
paragraf položka částka popis
3639 5171 -2 000,00 Kč majetek obce - opravy
3639 5139 2 000,00 Kč majetek obce - materiál
6171 5172 -21 000,00 Kč OÚ - programové vybavení
6171 5169 21 000,00 Kč OÚ - služby

Vyvěšeno na úřední desce dne:                    7. 12. 2012

Sejmuto z úřední desky dne:                     

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:      7. 12. 2012


OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                 IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

                                                                                                          Žáravice 4. prosince 2012

 

Marie Slavíková

nar. 1932

Rybářská 89

533 13 Řečany nad Labem

 

Čj : Sl.Gr 230/2012 -   12                                                                                     

Spis. zn. : TP – 1/2012

Věc:    R o z h o d n u t í

                         

Účastníci řízení:

Marie Slavíková, nar. xx. xx. 1932, bytem Rybářská 89, 533 13 Řečany nad Labem

Petr Grigel, nar. xx. xx. 1971, bytem Žáravice 53, 533 16 Vápno u Přelouče

Zastoupen opatrovníkem p. Vladimírem Barešem, nar. xx. xx. 1948, bytem Žáravice 12, 533 16 Vápno u Přelouče

 

Obecní úřad Žáravice ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na návrh paní Marie Slavíkové ze dne 19. června 2012 podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Petra Grigela, nar. xx. xx. 1971, na adrese Žáravice 53, 533 16 Vápno u Přelouče,

rozhodl takto:

Údaj o místu trvalého pobytu pana  Petra Grigela, trvale přihlášeného na adrese Žáravice 53, 533 16 Vápno u Přelouče, se

r  u  š  í .

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí bude trvalý pobyt pana Petra Grigela evidenčně hlášen na adrese ohlašovny Žáravice 29, 533 16 Vápno u Přelouče

 

Odůvodnění:

Obecní úřad Žáravice obdržel dne 19. června 2012 návrh paní Marie Slavíkové, bytem Rybářská 89, 533 13 Řečany nad Labem, kterým požaduje zrušení údaje o místě trvalého  pobytu pana Petra Grigela, nar. xx. xx. 1971, bytem Žáravice 53, 533 16 Vápno u Přelouče.

 Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

Obecní úřad Žáravice přešetřil oprávněnost podání návrhu dle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel a zjistil, že paní Marie Slavíková, nar. xx. xx. 1932, bytem Rybářská 89, 533 13 Řečany nad Labem je oprávněnou osobou k podání uvedeného návrhu. K žádosti byl správnímu orgánu  doložen výpis Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice ze dne 30.5.2012 ověřen Obecním úřadem Řečany nad Labem, který  dokazuje vlastnictví oprávněné osoby k uvedené nemovitosti.

Dne 16. října 2012 provedl správní orgán výslech svědka navrženého oprávněnou osobou p. Jindřicha Čermáka nar. xx. xx. 1965, bytem Žáravice 55. Výslechu svědka se zúčastnil pouze opatrovník, ačkoliv byly všechny strany řádně obeslány. Z výslechu svědka jednoznačně vyplývá, že p. Petra Grigela naposledy viděl na adrese Žáravice 53, případně v obci  v roce 2006 a jak svědek uvádí, od té doby jsem ho v Žáravicích už nikdy neviděl. Není mi známo, kde se zdržuje.

Opatrovník p. Petra Grigela p. Vladimír Bareš byl seznámen s ukončením dokazování. Mohl se jako účastník řízení dle § 36 odst. 3 zák. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů k podkladům rozhodnutí vyjádřit. Nevznesl správnímu orgánu žádné připomínky a dotazy.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místě trvalého pobytu za současného splnění dvou podmínek. První podmínkou je zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), druhou podmínkou je, že občan tento objekt neužívá.

Na základě výše uvedeného dospěl obecní úřad k závěru, že jsou splněny podmínky pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu stanovené v § 12 zákona o evidenci obyvatel, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Nad rámec odůvodnění tohoto rozhodnutí, obecní úřad upozorňuje účastníky řízení na skutečnost, že místo trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, do kterého je přihlášen k trvalému pobytu či k vlastníkovi předmětné nemovitosti (§ 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u obecního úřadu Žáravice.        

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

                                                                                      

Upozornění:

Dle §  11 odst. 1 písm. f) zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, končí nabytím právní moci tohoto rozhodnutí platnost občanského průkazu Petra Grigela.

Dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o občanských průkazech je pan Petr Grigel povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.

 

Zveřejněno na úřední desce :        4.12.2012

Zveřejněno na elektron. desce :     4.12.2012

Sejmuto :

 


OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta  533 16 Vápno u Přelouče,

tel: 466 946 235, 774 946 235                                                IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č.1

obce Žáravice

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013

( případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 )

Ve smyslu ustanovení § 14  odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č.275/2012 Sb.,  o  volbě prezidenta republiky a

o změně některých zákonů

j m e n u j i    z a p i s o v a t e l k o u

okrskové volební komise volebního okrsku č.1 obce Žáravice pro volbu prezidenta České republiky, která se uskuteční  ve dnech 11. a 12. ledna 2013 ( případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 )

 

paní   Michaelu Hamrníkovou, nar. 28.4.1982, trvale bytem Žáravice 52

 

V Žáravicích 28.listopadu 2012                                                                                             

 
 
 

 

OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                             IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

Rozpočtové provizorium pro rok 2013

Obecním zastupitelstvem bylo  navrženo rozpočtové provizorium na měsíce leden a únor 2013, které bude činit 1/6 Kč předpokládaných příjmů a 1/6 předpokládaných výdajů na rok 2013.

Příjmy:   150.000,- Kč

Výdaje:  150.000,- Kč

Zveřejněno na úřední desce dne :   19.11.2012

Zveřejněno na elektron. desce :       19.11.2012

Sejmuto z úřední desky :                 20. 12. 2012 

Schváleno obecním zastupitelstvem : 


 

OBEC  ŽÁRAVICE

 

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235                                               IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

v obci Žáravice

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013

/ případně II.kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 /

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

i n f o r m u j i ,

že volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013  ( případne II. kolo ve dnech 25.  a 26. ledna 2013 v obci Žáravice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je :

 

volební okrsek č. 1 :

zasedací místnost budovy Obecního úřadu Žáravice, č.p. 29

 

V Žáravicích  19.11.2012

OBEC  ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta  533 16 Vápno u Přelouče, tel : 466 946 235, 774 946 235 

IČO 00274640, ou.zaravice@worldonline.cz

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

                                                  s t a n o v u j i

minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky v roce 2013 v obci Žáravice.

Volební okrsek č.1  obec Žáravice  3 členy

 

 

 
ROZPOČTOVÝ  VÝHLED  2014 - 2018
             
Rozpočtový výhled byl schválen na valné hromade RSOB dne:
             
    2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy (v tis.) Daňové příjmy 0 0 0 0 0
Nedaňové příjmy 1 1 1 1 1
Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0
Přijaté dotace 200 200 200 200 200
Celkem 201 201 201 201 201
             
Výdaje (v tis.) Běžné výdaje 140 145 140 145 140
Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0
Ostatní výdaje 0 0 0 0 0
Celkem 140 145 140 145 140
             
Saldo (v tis.) Příjmy - výdaje 61 56 61 56 61
Financování (v tis.)   -61 -56 -61 -56 -61

Financování celkem

(v tis.)

  -61 -56 -61 -56 -61
Krátkodobé půjčky přijaté 0 0 0 0 0
Uhrazené krátkodobé půjčky 0 0 0 0 0
Zapojení přebytku 0 0 0 0 0
Dlouhobé přijaté půjčky 0 0 0 0 0
Splátky dlouhodobých půjček -61 -56 -61 -56 -61
             
Na úřední desce vyvěšeno: 31.10.2012    
sejmuto: 15.11.2012    
Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 31.10.2012    
sejmuto: 15.11.2012    
Regionální svazek obcí Bohdanečsko, IČ 70847517    
               
ROZPOČET NA ROK 2013 - návrh
               
               
VÝDAJE /Kč/
schválený rozpočet   rozpočtové opatření č. 1 upravený rozpočet
z toho celkem   z toho celkem z toho celkem
Vedení účetnictví (DPP)   15 600 Kč       0 Kč 15 600 Kč
Zavedení www.stránek (DPP)   2 000 Kč       0 Kč 2 000 Kč
Poradenství, konzultační činnost   108 000 Kč         108 000 Kč
Provoz www.stránek   5 500 Kč         5 500 Kč
Servis účetního programu   6 000 Kč         6 000 Kč
Bankovní služby   3 000 Kč       0 Kč 3 000 Kč
Pohoštění   2 000 Kč       0 Kč 2 000 Kč
VÝDAJE CELKEM   142 100 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 142 100 Kč
 
PŘÍJMY /Kč/
Příspěvky (20,- Kč/1 obyvatele)   200 200 Kč 0 Kč     0 Kč 200 200 Kč
Mimořádné příspěvky obcí - vybavenost a bezpečnost   0 Kč       0 Kč 0 Kč
Dotace kraje - vybavenost a bezpečnost   0 Kč       0 Kč 0 Kč
Dotace kraje - poradenství   0 Kč       0 Kč 0 Kč
Úroky   1 000 Kč       0 Kč 1 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM   201 200 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 201 200 Kč
 
SALDO   58 100 Kč 0 Kč   0 Kč   58 100 Kč
FINANCOVÁNÍ    -58 100 Kč 0 Kč   0 Kč   -58 100 Kč
               
V Rohovládově Bělé, dne 29.10.2012         Petr Černý    
          předseda RSOB  
               
Na úřední desce vyvěšeno: 31.10.2012      
sejmuto: 15.11.2012      
Na elektronické úřední desce vyvěšeno: 31.10.2012      
sejmuto: 15.11.2012      
 
 
 

Záměr návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní a směné

uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Subjekt A :

Sedláček Martin, nar. xx.xx.xxxx, OP xxxxxxxxx, bytem Hlavní 8, Nové Jirny, PSČ 250 90

Sedláček Miloš, nar. xx.xx.xxxx, OP xxxxxxxxx, bytem Myslbekova 694/5, Praha 5, Střešovice,  PSČ 162 00

Sedláček Vojtěch, nar. xx.xx.xxxx,OP xxxxxxxxx, bytem Mníšecká 1142, Řevnice, PSČ 252 30

a

Subjekt B:

Obec Žáravice

se sídlem Žáravice 29

IČ: 00274640

zastoupena starostou obce ing. Miroslavem Lopatářem

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a směnné

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní a směnné smlouvy budoucí.

 

Článek II.

Dohoda stran o uzavření kupní a směné smlouvy

 1. Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do 6 měsíců mezi sebou uzavřou kupní a směnnou smlouvu k předmětu koupě a směny uvedeném níže. 
 2. Předmětem kupní smlouvy bude část pozemku pod parcelním číslem st.6/1 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku parcelní číslo 20 – druh pozemku ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví subjektu A. Předmět převodu  je zapsán v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – katastrální Pracoviště  Pardubice na LV č. 210 pro obec Žáravice a kat. území Žáravice.
 3. Předmětem směnné smlouvy je část pozemku parcelní číslo 20 – druh pozemku ostatní plocha a část pozemku 18/7 - druh pozemku ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví subjektu A. Předmět směny je zapsán v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – katastrální Pracoviště  Pardubice na LV č. 210 pro obec Žáravice a kat. území Žáravice.
 4. Dále je předmětem směnné smlouvy část pozemku parcelní číslo 261/6 – druh pozemku ostatní plocha, která je ve vlastnictví  subjektu B. Předmět směny je zapsán v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – katastrální Pracoviště  Pardubice na LV 10001 pro obec Žáravice a kat. území Žáravice.

 

Článek III.

Podmínky uzavření kupní a směnné smlouvy

 1. Podmínky uzavření kupní a směnné smlouvy jsou následující:

      a/ Kupní cena za předmět koupě bude 150,- Kč za m2 (korun českých),dohodnutá po vzájemném jednání    mezi subjekty A a B .

b/ Konečná cena  prodeje bude stanovena na základě skutečně naměřených hodnot příslušnou geodetickou firmou.

 c/ Náklady na změnu geodetických plánů / zaměření / a zápis do  katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – katastrální Pracoviště Pardubice bude hradit subjekt B.

d/ Při vlastním zaměření prodeje bude u zemědělské stavby č.p.9  na parcele st. 6/1,způsob využití zemědělská stavba / dílna ve vlastnictví subjektu B / zapsáno v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – katastrální Pracoviště  Pardubice na LV 10001 pro obec Žáravice a kat. území Žáravice dodržen  pruh o šířce 2m kolem zadní části a boku budovy.

e/ U směny pozemků článek II  bod 3 bude zachován při vyměření odstup od stávajících budov subjektu A  v šířce 4.metry.

f/ Předpokladem uzavření kupní  smlouvy je věcné břemeno, to znamená zachování přístupu k pozemkům subjektu A přes pozemky subjektu B.Věcné břemeno se zřídí jako právo odpovídající věcnému břemeni průchodu a průjezdu.

g/ Vlastník nemovitosti, jemuž svědčí oprávnění z věcného břemene cesty, je povinen nést přiměřené náklady na její zachování a opravy podle míry  spoluužívání s ostatními vlastníky a oprávněnými.

h/ Subjekt B umožní pokud bude do předmětu prodeje zahrnuta studna / nedá se momentálně přesně určit parcelní umístění / odběr vody.

ch/ Předpokladem uzavření kupní  smlouvy je věcné břemeno, kde subjekt A umožní subjektu B vedení inženýrských sítí, konkrétně přívodu elektřiny a vody po obvodu parcely 18/7 k parcele 18/8.

i/ Subjekt A  dává souhlas  se zahájením přípravných stavebních prací, to znamená souhlas s zahájením stavebního řízení na pozemcích dle článku II bod 3 ještě před uzavřením směnné smlouvy.

j/ Případné potíže např. při zaměření budou vzájemně písemnou formou řešeny případným dodatkem.

 

Článek IV.

Záloha kupní ceny

 1. Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucím prodávajícím zálohu poloviny kupní ceny dle velikosti jednotlivých vlastnických podílů - kupní cena za předmět koupě bude 150,- Kč za m2 (korun českých),dohodnutá po vzájemném jednání mezi  subjekty  A a B ihned po zaměření geodetem, druhá polovina bude subjektům A vyplacena dle velikosti jednotlivých vlastnických podílů po zápisu do KN.
 2. V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 a 3 této smlouvy o budoucí smlouvě kupní a směné smlouvu kupní a směnnou smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do15 dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena.

 

Článek V.

Náležitosti budoucí kupní smlouvy

 1. Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání.
 2. Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem.

 

Článek VI.

Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
 3. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
 4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
 5. Budoucí převodci čestně prohlašují, že na předmětu budoucího prodeje a směny neváznou žádné dluhy, pohledávky ani práva třetích osob, že předmět budoucího převodu dosud nepřevedl na třetí osobu, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by bránily převodu práv k předmětu budoucího prodeje a směny na nabyvatele.

 

V .................................... dne .........................

                                                                                    Subjekt A :

                                                                                    ............................................................

Subjekt B :

.........................................................                           .............................................................

 

                                                                                    .............................................................

 

Zveřejněno na úřední desce:                                       25. 9. 2012

Zveřejněno na elektronické desce:                             25. 9. 2012

Sejmuto:                                                                       5. 11. 2012

Schváleno zastupitelstvem:                                         5. 11. 2012

 

 

 

 
 

Oznámení o místě a konání voleb v obci

 

Podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.130/2000 Sb.oznamuji, že

volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se konají ve dnech 12. a 13.října 2012

 

 

Datum a čas : 12.října 2012 v době od 14.00 – 22.00 hod.

                           13.října 2012 v době od   8.00 – 14.00 hod.

 

Místo :             volební okrsek č.1 Obec Žáravice

                            / budova obecního úřadu /

Každý volič má povinnost před hlasováním prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR prostřednictvím platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Nově byl u krajských voleb zaveden institut voličského průkazu. Je-li volič vybaven voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje, může na tento hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.

V Žáravicích 20. září 2012

 

 

 
Rozpočtové opatření 2/2012
 
 
 
 
Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640
 
 
 
 
 
 
 
 
paragraf
položka
částka
popis
 
1340
2 000 Kč
navýšení poplatky popelnice
 
1351
4 000 Kč
příjmy loterie
 
4222
100 000 Kč
dotace Pardubický kraj
 
 
106 000
CELKEM navýšení příjmů
 
 
 
 
3111
5194
500 Kč
MŠ - dary
3113
5194
500 Kč
ZŠ - dary
3631
5171
2000 Kč
Veřejné osvětlení - opravy
3723
5169
2000 Kč
Nebezpečný odpad - služby
3745
5156
5000 Kč
Péče o vzhled obce - pohonné hmoty
3745
5139
7400 Kč
Péče o vzhled obce - materiál
5512
5222
50 Kč
Hasiči - příspěvek
6171
5151
5000 Kč
OÚ - voda
6171
5172
10500 Kč
OÚ - programové vybavení
6171
5492
1000 Kč
OÚ - dary
6171
5909
1500 Kč
OÚ - náhrada škody vodoměr
6320
5163
1000 Kč
Pojištění majetku obce
6399
5901
69550 Kč
nespecifikovaná rezerva
 
 
106000
CELKEM navýšení výdajů
 
 
 
 
Přesuny mezi paragrafy
 
3399
5169
5000 Kč
Kultura - služby
3399
5175
-5000 Kč
Kultura - občerstvení
3639
5169
-100 Kč
Majetek obce - služby
3639
5139
100 Kč
Majetek obce - materiál
 
                                            
Zveřejněno na úřední desce:         7. 9. 2012
Zveřejněno na elektron. desce :    7. 9. 2012
Sejmuto z úřední desky:             24. 9. 2012
Schváleno zastupitelstvem:        24. 9. 2012
 
 
 
Informace
volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Žáravice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
V souladu s ustanovením § 15 písm. f) zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
                informuji volební strany,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 12. a 13.října 2012 v obci Žáravice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlo je :
 volební okrsek č.1 :
Zasedací místnost budovy Obecního úřadu Žáravice, č.p. 29
Celý text dokumentu zde: s42bw-112082804240.pdf [18 KB]  
Zveřejněno na úřední desce:            27.8.2012
Zveřejněno na elektronické desce:   27.8.2012
  
 
 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2012
 
Obec Žáravice, Žáravice 29, 533 16, IČ: 00274640
 
 
 
 
 
paragraf
položka
částka
popis
 
1111
      42 000,00 Kč
navýšení příjmů (daně)
 
1113
        3 000,00 Kč
navýšení příjmů (daně)
3639
2132
        1 734,00 Kč
příjem Hrada
3725
2324
        4 000,00 Kč
navýšení příjmů SOP
6171
2329
        1 000,00 Kč
odprodeje materiálů
3639
2132
           450,00 Kč
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
6310
2141
           300,00 Kč
příjmy z úroků
 
 
    52 484,00 Kč
CELKEM navýšení příjmů
1019
5222
           500,00 Kč
včelaři příspěvek
3111
5321
        6 000,00 Kč
školky příspěvky
3113
5321
        7 300,00 Kč
školy příspěvky
3341
5171
      21 100,00 Kč
opravy rozhlasu
3399
5175
        4 000,00 Kč
občerstvení - kultura
3639
5139
           995,00 Kč
materiál - majetek obce
3639
5154
        5 000,00 Kč
elektřina - majetek obce
3639
5169
        6 839,00 Kč
služby - majetek obce
3639
5154
           750,00 Kč
elektřina - majetek obce
 
 
    52 484,00 Kč
CELKEM navýšení výdajů
 
8115
 170 000 Kč
financování - použití zdrojů z bank. účtu
 
 
 170 000,00 Kč
CELKEM navýšení příjmů
3639
5171
      54 000,00 Kč
opravy majetek obce
3745
5169
        8 400,00 Kč
péče o vzhled obce - služby
6112
5032
      12 000,00 Kč
zastupitelstvo - zdravotní pojištění
6171
5021
      10 000,00 Kč
místní správa - dohody o provedení práce
6171
5137
      26 000,00 Kč
místní správa - drobný majetek
6171
5139
      17 000,00 Kč
místní správa - materiál
6171
5153
        5 000,00 Kč
místní správa - plyn
6171
5154
        3 000,00 Kč
místní správa - elektřina
6171
5167
        1 000,00 Kč
místní správa - školení
6171
5169
      15 600,00 Kč
místní správa - služby
6171
5172
      10 500,00 Kč
místní správa - programy
6310
5163
        1 000,00 Kč
poplatky bance
6320
5163
        2 000,00 Kč
poplatky pojišťovnám
6402
5367
           500,00 Kč
VPS r. 2010 Město Přelouč
5512
6121
 4000,00 Kč
hasiči - budovy
 
 
 170 000,00 Kč
CELKEM navýšení výdajů
3399
5139
-       2 400,00 Kč
Přesuny v rámci § a mezi §
3399
5169
        2 400,00 Kč
 
5512
5171
-     18 000,00 Kč
 
5512
5137
        2 500,00 Kč
 
5512
5139
        4 500,00 Kč
 
5512
6121
      11 000,00 Kč
 
3631
5171
-       9 200,00 Kč
 
3639
5329
           200,00 Kč
 
3639
6121
        9 000,00 Kč
 
 
1122
        5 510,00 Kč
daň z příjmů - příjem
6399
5362
        5 510,00 Kč
daň z příjmů - výdaj
přesun mezi paragrafy - rozpuštění rezervy
3639
5154
           600,00 Kč
 
3721
5169
        2 000,00 Kč
 
3745
5169
        2 700,00 Kč
 
6112
5023
        7 400,00 Kč
 
6171
5139
        7 500,00 Kč
 
6171
5154
           500,00 Kč
 
6171
5173
           100,00 Kč
 
6171
5175
           400,00 Kč
 
6171
5361
          500,00 Kč
 
6171
5363
        1 000,00 Kč
 
6171
5365
             30,00 Kč
 
6399
5901
-     50 000,00 Kč
 
1037
5169
-       6 000,00 Kč
 
3631
5171
-       5 730,00 Kč
 
6171
5021
      39 000,00 Kč
 
3631
5154
        2 000,00 Kč
 
3631
5171
-       2 000,00 Kč
 
1032
2111
      17 000,00 Kč
navýšení příjmů - těžba dřeva
5512
5222
        3 400,00 Kč
navýšení výdajů - příspěvek hasičům
6399
5901
      13 600,00 Kč
navýšení výdajů - nespecifikované rezervy
 
4112
-            10,00 Kč
oprava příjmů dotace (správně 60100)
6171
5169
-            10,00 Kč
snížení výdajů - OÚ služby
 
 
Zveřejněno na elektronické desce: 1. 5. 2012
Vyvěšeno na úřední desce dne:      1. 5. 2012
Sejmuto z úřední desky dne:          18. 5. 2012
Schváleno obecním zastupitelstvem: 18. 5. 2012
 
 
 
Dokument KÚ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žáravice za rok 2011
Zveřejněno na úřední desce :               26. 4. 2012 Zveřejněno na elektron. desce:          26. 4. 2012
Sejmuto z úřední desky:                       18. 5. 2012
Schváleno obecním zastupitelstvem:  18. 5. 2012
Dokument MF: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12/2011
Zveřejněno na úřední desce :              26. 4. 2012
Zveřejněno na elektron. desce:           26. 4. 2012
Sejmuto z úřední desky:                      18. 5. 2012
Schváleno obecním zastupitelstvem:  18. 5. 2012
 
 
Regionální svazek obcí Bohdanečska
ROZPOČET NA ROK 2012
VÝDAJE /Kč/
  z toho celkem
Vedení účetnictví                            15 600 Kč
Poradenství, konzultační činnost                          108 000 Kč
Bankovní služby                              2 400 Kč
Pohoštění                              2 000 Kč
Ostatní služby                            74 260 Kč
Příprava a realizace projektů                            41 260 Kč  
Provoz www stránek                             9 500 Kč  
Servis účetního programu                             3 500 Kč  
Údržba cyklotras                           20 000 Kč  
VÝDAJE CELKEM                          202 260 Kč
 
PŘÍJMY /Kč/ /Kč/
Příspěvky (20,- Kč/1 obyvatele)                          199 260 Kč
Úroky                              3 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM                          202 260 Kč
     
SALDO                                     - Kč
FINANCOVÁNÍ                                     - Kč
Vyvěšeno na úřední desce dne:   13.3.2012
Sejmuto z úřední desky dne:   28.3.2012
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:   13.3.2012
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:  28.3.2012
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
  Regionálního svazku obcí Bohdanečsko
ZA ROK 2011
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
 
1. Komentář k plnění příjmů a výdajů za rok 2011
 
Účetní výsledek hospodaření za rok 2011 skončil se schodkem 163.157,56 Kč.
Zpráva o obsahu závěrečného účtu za rok 2011 obsahuje  12  stran.
 
Příjmy x výdaje
Nedaňové příjmy byly oproti plánu nižší.
Dotace – RSOB získal v roce 2011 dotace (viz str. 2) od Krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 460 000 Kč. Tyto dotace byly rozděleny na následující akce:
 • Oprava chodníku a oprava areálu dětského hřiště v městě Lázně Bohdaneč
 • Mobiliář na veřejné prostranství v obci Pravy
 • Venkovní přístupové úpravy Obecného domu v obci Rohoznice
 • Oprava střechy tělocvičny ZŠ v obci Rybitví
 • Poradenství
 
Dotace byly řádně vyúčtovány, obec vyčerpala všechny dotace v plné výši.
Financování běžných výdajů probíhalo v souladu s rozpočtem.
Kapitálové výdaje byly čerpány v souvislosti s umístěním radarů v obci Bukovka.
 
2. Rozpočtová opatření
 
Schválený rozpočet RSOB byl v průběhu roku upraven na základě dvou rozpočtových opatření schválených předsedou svazku. V rozpočtových opatřeních byly zohledněny přijaté dotace.
 
V Rohovládově Bělé 01.03.2012
 
Vyvěšeno: 13.3.2012
Sejmuto:     28.3.2012
Na elektronické úřední desce vyvěšeno od  13.3.2012  do 28.3.2012
 
Přílohy:
 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2011 –  6 stran
 2. Závěrečný účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2011 – 5 stran
 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice
tel.: 466023111, fax: 466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. schránky: w86ierb
 
Obec Žáravice
Žáravice 29
533 16 Vápno u Přelouče
 
Číslo jednací:                      Vaše č.j./ze dne:                 Vyřizuje / linka:              Dne:
OO-1/2012-606                              /                                 Reimannová Jana           8.3.2012
 
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“), podle §16 odst. 1 zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle §62 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), oznamuje, že
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Žáravice (na části katastrálního území nezahrnutém do pozemkových úprav) obce Žáravice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Žáravice, v místnosti k tomu určené, a to ve dnech od 16. 4. 2012 do 27. 4. 2012 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
V souladu s ustanovením §11 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:
 
1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s stanovením § 16 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,
 
2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve dnech 16. 4. 2012 a 23. 4. 2012; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví,
 
3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.
 
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
 
Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.
 
Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.
 
   S pozdravem
Ing. Jiří Horák, v. r.
        ředitel KP
 
 
OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
 
Obecní úřad Žáravice podle ustanovení §16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2012-606 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Žáravice, v místnosti k tomu určené, v období od 16. 4. 2012 do 27. 4. 2012, vždy v pracovních dnech,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Žáravice (na části katastrálního území nezahrnutém do pozemkových úprav) obce Žáravice
∙ v pondělí (tj. 16. 4. a 23. 4. 2012) od 15:00 do 17:00 hod
∙ v úterý až pátek (tj. 17. 4., 18. 4., 19. 4., 20. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. a 27. 4. 2012) od 16:00 do 19:00
Ve dnech 16. 4. 2012 a 23. 4. 2012 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
 
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
 
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§15 katastrálního zákona).
 
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§27 písm. g) katastrálního zákona].
 
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
 
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
 
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 16. 5. 2012 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§17 odst. 1 katastrálního zákona).
 
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§17 odst. 2 katastrálního zákona).
 
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
-                     všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
-                     těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle §16 odst. 2 katastrálního zákona.
 
Oznámení vyvěšeno dne: 14. 3. 2012
Oznámení sňato dne:
 
 
 
OBEC ŽÁRAVICE
Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče
tel : 466 946 235, 774 946 235         IČO 00274640, ou.zaravive@worldonline.cz
 
Návrh směny pozemků mezi:
p. Olgou Suchou, bytem Žáravice 15
a
Obcí Žáravice, IČ 00274640, Žáravice 29, zastoupené starostou Miroslavem Lopatářem
1.1    Olga Suchá prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku označeného v katastru nemovitostí jako stavební parcela p.č. st.7  v obci i katastrálním území Žáravice. Geometrickým plánem od firmy MAPING v.o.s Pardubice pod.č.pl. 163-114/2011 ze dne 9.1.2012 byla z uvedeného pozemku oddělena část „ b“ o výměře 27 m2.
1.2    Obec Žáravice prohlašuje, že je výlučním vlastníkem pozemku označeného v katastru nemovitostí jako pozemková parcela p.č.260/17  v obci i katastrálním území Žáravice. Geometrickým plánem od firmy MAPING v.o.s Pardubice pod.č.pl. 163-114/2011 ze dne 9.1.2012 byla z uvedeného pozemku odděleny části „ d “ a  „ e “ o výměře 92 m2.
Účastníci smlouvy vzájemně směňují pozemky v odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy, takže Obec Žáravice se stane vlastníkem části „b“ pozemku uvedeného v odt.1.1 smlouvy a p. Olga Suchá se stane vlastníkem části „d“ a „e“ uvedeného v odst 1.2 smlouvy.
 
Zveřejněno na úřední desce :           29.2.2012
Zveřejněno na elektron. desce:       29.2.2012 
Sejmuto z úřední desky:                  26.3.2012
Schváleno obecním zastupitelstvem: 26.3.2012         
                                                                                                                    ………………………………………..
                                   Ing. Miroslav Lopatář
                                        starosta obce
 
Rozpočet obce Žáravice pro rok 2012
 
PŘÍJMY
ČÁSTKA  Kč
Daňové příjmy
1 202 300,00
Nedaňové příjmy
52 600,00
Přijaté transfery
60 110,00
PŘÍJMY CELKEM
1 315 010,00
 
PARAGRAF
VÝDAJE
ČÁSTKA  Kč
1019
Ostatní zemědělská činnost a rozvoj (včelaři)
500,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
4 000,00
3111
Předškolní zařízení - MŠ
39 000,00
3113
Základní školy
77 000,00
3341
Rozhlas
2 000,00
3399
Ostatní záležitosti kultury
21 300,00
3412/6122
Dětské hřiště - herní prvek (případná dotace)
112 000,00
3631
Veřejné osvětlení
24 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj - majetek obce
25 840,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
89 000,00
3723
Sběr a svoz objemných odpadů
2 000,00
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
25 700,00
4349
Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyv.
3 400,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část (mimo přístavbu)
31 000,00
5512/6121
Hasičárna přístavba
150 000,00
6112/5023
Zastupitelstva obcí - odměny
328 000,00
6112/5032
Zastupitelstva obcí - zdravotní pojištění
30 000,00
6171/5021
Činnost místní správy - dohody o PP
40 000,00
6171
Činnost místní správy - kromě DPP
154 300,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 500,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
10 500,00
6399
Ostatní finanční operace
132 970,00
VÝDAJE CELKEM
1 315 010,00
                    
Zveřejněno na úřední desce dne :           28.2.2012
Zveřejněno na elektron. desce :              28.2.2012
Sejmuto z úřední desky:                          26.3.2012
Schváleno obecním zastupitelstvem:      26.3.2012  
 
:
                                               
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce                 
Bc. Jana Petržilková - účetní obce                      
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne :           13.1.2012
Zveřejněno na elektron. desce :              13.1.2012
Sejmuto z úřední desky :                          26.2.2012
 
  
 
                                                                                                               Ing. Miroslav Lopatář
                                                                                                                          starosta obce
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne :           13.1.2012
Zveřejněno na elektron. desce :              13.1.2012
Sejmuto z úřední desky :                          26.2.2012
 
  
 
                                                                                                               Ing. Miroslav Lopatář
                                                                                                                          starosta obce
x
Návrh směny pozemků
 
 mezi obcí Sopřeč –
 
pozemků vedených ve zjednodušené evidenci PK 51/1 o výměře 0,4630 ha a PK 52/2 o výměře 0,2366 ha oba zapsány v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj-Katastrální pracoviště Pardubice na LV č.231 pro obec Žáravice a katastrální území Žáravice
 
a obcí Žáravice
 
ozn.jako pozemková parcela parcelním číslem KN 352/3 orná půda o výměře 0,7816 ha a pozemku ozn.jako pozemková parcela parcelním číslem KN 459/4 ostatní plocha o výměře 0,0854 ha oba zapsány v katastru nemovitostí vedeném na katastrálním u úřadu pro Pardubický kraj - Katastrální pracoviště Pardubice na LV č.160 pro obec Sopřeč katastrální území Sopřeč.
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne :           3.1.2012
Zveřejněno na elektron. desce :              3.1.2012
Sejmuto z úřední desky :                        26.2.2012
Schváleno obecním zastupitelstvem :   27.2.2012
  
 
                                                                                                               Ing. Miroslav Lopatář
                                                                                                                          starosta obce
 
 
Informace o územním plánu
Územní plán obce Žáravice byl vydán v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) na základě usnesení zastupitelstva dne 26.4.1999, změna č.1 dne 7. 6. 2004
Do této územně plánovací dokumentace lze nahlédnout na úřadu obce.