DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Elektronická deska 2015

Vítejte v sekci Elektronická deska 2015

 

OBEC ŽÁRAVICE

Žáravice 29, pošta 533 16 Vápno u Přelouče

tel : 466 946 235, 774 946 235 IČO 00274640,                                            ou.zaravice@worldonline.cz

 


Závěrečný účet za rok 2014
Zveřejněno na úřední desce dne: 22.4.2015
Zveřejněno na elektron. desce: 22.4.2015
Sejmuto z úřední desky: 10.5.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zveřejněno na úřední desce dne: 22.4.2015
Zveřejněno na elektron. desce: 22.4.2015
Sejmuto z úřední desky: 10.5.2015

Dražební vyhláška

http://zaravice.wbs.cz/drazebni_vyhlaska_3_2015/drazebni_vyhlaska.pdf

Zveřejněno na úřední desce dne: 9.3.2015
Zveřejněno na elektron. desce: 9.3.2015
Sejmuto z úřední desky:  9.4.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Regionální svazek obcí Bohdanečsko

http://zaravice.wbs.cz/2_2015_rso_hospodar/zprava_o_prezkoumani_hospodareni_2014.pdf

Závěrečný účet (RSO Bohdanečsko) za rok 2014 (sestavený ke dni 30. 1. 2015)

http://zaravice.wbs.cz/2_2015_rso_hospodar/rsob_zaverecny_ucet_2014.pdf

Zveřejněno na úřední desce dne: 2.3.2015
Zveřejněno na elektron. desce: 2.3.2015
Sejmuto z úřední desky:

 


Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.

http://zaravice.wbs.cz/s_nedostatecne_identifikovanym/254889871_0_cj_-_uzsvm_hpu_1645_2015-hpum_1_.pdf

http://zaravice.wbs.cz/s_nedostatecne_identifikovanym/254889871_2_informace_pro_verejnost.docx

http://zaravice.wbs.cz/s_nedostatecne_identifikovanym/254889871_3_seznam_rozdeleny_dle_obci_a_mest.xlsx

Zveřejněno na úřední desce dne: 18.2.2015
Zveřejněno na elektron. desce: 18.2.2015
Sejmuto z úřední desky:

 


ROZPOČET OBCE ŽÁRAVICE PRO ROK 2015
 
 
PŘÍJMY
ČÁSTKA KČ
 
Daňové příjmy
             1 431 000 Kč
 
Nedaňové příjmy
                  38 000 Kč
 
Poplatky TKO, psi
                  58 600 Kč
 
Přijaté transfery
                  54 400 Kč
 
Přijaté transfery
                  78 600 Kč
 
PŘÍJMY CELKEM
             1 582 000 Kč
 
 
 
 
FINANCOVÁNÍ (REZERVA NA BANKOVNÍM ÚČTU)
                  17 700 Kč
 
financování
                           - Kč
 
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
             1 561 400 Kč
 
financování - čerpání z úspor z minulých let
                100 000 Kč
 
Celkem příjmy + financování
             1 682 000 Kč
 
 
 
PARAGRAF
VÝDAJE
ČÁSTKA KČ
1019   
Ostatní zemědělská činnost a rozvoj (včelaři)
500 Kč
1037  
Celospolečenské funkce lesů
4 000 Kč
2219  
Chodníky
525 000 Kč
3111  
Předškolní zařízení - MŠ
3 000 Kč
3113  
Základní školy
2 000 Kč
3341  
Rozhlas
4 500 Kč
3399  
Ostatní záležitosti kultury
25 000 Kč
3412  
Hřiště - běžné opravy a údržba
5 000 Kč
3631  
Veřejné osvětlení
16 000 Kč
3639  
Majetek obce - okna knihovna
35 000 Kč
3639/5329  
Členské příspěvky MAS Bohdanečsko a RSO Bohdanečsko
3 300 Kč
3639  
Majetek obce - pozemek
130 000 Kč
3639  
Majetek obce - běžná údržba
20 000 Kč
3721  
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5 000 Kč
3722  
Sběr a svoz komunálních odpadů
102 000 Kč
3723  
Sběr a svoz objemných odpadů
5 000 Kč
3745/5021  
Péče o zeleň - DPP
32 000 Kč
3745  
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
15 000 Kč
4349  
Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyv.
2 900 Kč
5512  
Požární ochrana - dobrovolná část
10 000 Kč
5512/6121  
Hasičárna přístavba
350 000 Kč
6118  
Volby prezident
16 700 Kč
6118/5021  
Volby prezident - odměny, mzdy
7 500 Kč
6112/5023  
Zastupitelstva obcí - odměny
388 000 Kč
6112/5032  
Zastupitelstva obcí - zdravotní pojištění
53 000 Kč
6171/5021  
Činnost místní správy - dohody o PP
22 000 Kč
6171  
Činnost místní správy - kromě DPP
200 000 Kč
6310  
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 100 Kč
6320  
Pojištění funkčně nespecifikované
12 500 Kč
6399/5901  
Ostatní finanční operace - nespecifikovaná rezerva
39 600 Kč
6402  
Vratka dotace z r. 2013 (volby parlament)
20 000 Kč
 
VÝDAJE CELKEM
1 682 000 Kč
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce: 
11.2.2015
 
Sejmuto z úření desky:
26.2.2015
 
Zveřejněno na elektronické úřední desce:
11.2.2015
 
Schváleno zastupitelstvem:
 
 
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce
 
 
Bc. Jana Petržilková - účetní obce
 
 

Správní řízení - rozhodnutí
 
ve věci: Lucie Špalková
ve věci: Martina Fiala

Zadání opravy chodníků obec Žáravice

Plocha: 380 m2
Od Pomníku padlých po čp. 25
Termín:  jaro 2015
Vypracovaná projektová dokumentace pro Stavební úřad Přelouč k nahlédnutí OÚ Žáravice, tel.774 946 235
Termín k podání nabídek:  16.2.2015  Obec Žáravice
Reference o předchozích akcích stejného typu
 
Podmínky opravy chodníků
  1. zámková dlažba šedá /přírodní/
  2. vjezdy barevně odlišeny
  3. dodržení prvků pro nevidomé dle projektové dokumentace
  4. nové obrubníky směrem do vozovky
  5. nové obrubníky / záhonové / směrem dovnitř
  6. zhotovitel zajistí  předání dokumentace Stavebnímu úřadu Přelouč a vydání povolení k opravě 
  7. zhotovitel zajistí dopravní značení dle projektové dokumentace
  8. zhotovitel  zajistí odvoz materiálu na skládku
 
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Žáravice

 
Zveřejněno na úřední desce dne: 16.1.2015
Zveřejněno na elektron. desce:    16.1.2015
Sejmuto z úřední desky:
Schváleno obec. zastupitelstvem :
Ing. Miroslav Lopatář - starosta obce

ZÁMĚR  OBCE  ŽÁRAVICE   O  ODKOUPENÍ ,  SMĚNĚ  A   PRODEJI   POZEMKŮ  SE ZŘÍZENÍ   VĚCNÉHO  BŘEMENE

 

mezi :

Subjekt A :

Sedláček Martin, nar. XX.X.1977, OP XXXXXXXXX, bytem Hlavní 8, Nové Jirny, PSČ 250 90

Sedláček Miloš, nar.XX.X.1956, OP XXXXXXXXX, bytem Myslbekova 694/5, Praha 5, Střešovice,  PSČ 162 00

Sedláček Miloš,, nar.XX.X.1981,OP XXXXXXXXX, bytem Mníšecká 1142, Řevnice, PSČ 252 30

a

Subjekt B:

Obec Žáravice

se sídlem Žáravice 29

IČ: 00274640

zastoupena starostou obce ing. Miroslavem Lopatářem

dále jen subjekt A a B

1/   Subjekt A je výlučným vlastníkem pozemku  označeného parc.  číslem st. 6/1, zastavěná plocha o výměře 2 809 m2 zapsaném v katastru nemovitostí  vedeném na katastrálním úřadu  pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Pardubice na LV 210. Geometrickým plánem od firmy Maping  v.o.s Pardubice - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 byly z uvedeného  pozemku oddělena část st. 6/1 zast. plocha /č.p.9 zem. usedlost/ o výměře 2039 m2 a st. 6/5 zast. plocha /bez č.p., jiná stavba/ o výměře 770 m2 . Oddělená část st. 6/5 zast. plocha/ bez č.p., jiná stavba/ o výměře 770 m2 přejde formou prodeje do vlastnictví subjektu B.

2/  Subjekt A je výlučným vlastníkem pozemku  označeného parc. číslem 18/7, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 665 m2 zapsaném v katastru nemovitostí  vedeném na katastrálním úřadu pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Pardubice na LV 210. Geometrickým plánem od firmy Maping v.o.s Pardubice - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 byly z uvedeného  pozemku oddělena část  18/7 a o výměře 639 m2 a 18/7 b 26 m2 Oddělená část pozemku 18/7 b 26 m2 přejde do vlastnictví subjektu B, směnou za oddělenou část pozemku 261/29 o výměře 106 m2.

3/ Subjekt A je výlučným vlastníkem pozemku  označeného parc.  číslem 20, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 475 m2 zapsaném v katastru nemovitostí  vedeném na katastrálním úřadu  pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Pardubice na LV 210. Geometrickým plánem od firmy Maping  v.o.s Pardubice  - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 byly z uvedeného  pozemku oddělena část  20 c  o výměře 64 m2 a 20 d 411 m2. Oddělená část pozemku část 20c o výměře 64 m2 přejde do vlastnictví subjektu B, směnou za oddělenou část pozemku 261/29 o výměře 106 m2.

4/  Subjekt B  je výlučným vlastníkem pozemku  označeného parc.  číslem 261/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 283 m2  zapsaném v katastru nemovitostí  vedeném na katastrálním úřadu  pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Pardubice na LV 10001. Geometrickým plánem od firmy Maping  v.o.s Pardubice  - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 byly z uvedeného  pozemku odděleny části 261/29  o výměře 106 m2 a 261/30 o výměře 27 m2. Oddělená část pozemku 261/29 o výměře 106 m2 přejde do vlastnictví subjektu A, směnou za oddělenou část pozemku část  20 c  o výměře 64 m2  a oddělená část pozemku 18/7 b 26 m2.

5/ Zřízení věcného břemene uvedeného  pozemku oddělená část  18/7 a   o výměře 639 m2 dle geometrickým plánu od firmy Maping v.o.s Pardubice  - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 bude upraveno zvláštní smlouvou mezi subjektem A a B.

6/ Zřízení věcného břemene uvedeného  pozemku, oddělená část st. 6/5 zast. plocha /  bez č.p., jiná stavba/  o výměře 770 m2 a a 261/30 o výměře 27 m2  dle geometrickým plánu od firmy Maping  v.o.s Pardubice - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 bude upraveno zvláštní smlouvou mezi subjektem A a B.

7/ Prodej oddělené části st. 6/5 zast. plocha /  bez č.p., jiná stavba/  o výměře 770 m2  přejde  do vlastnictví subjektu B dle geometrického plánu od firmy Maping  v.o.s Pardubice - Semtín pod č. plánu 172-92/2012 bude upraven zvláštní smlouvou mezi subjektem A a B.

8/ Rozdíl mezi směnami pozemků v rozsahu 16 m2 bude upraven dodatkem ve smlouvě a vypořádání mezi subjektem A a B.

Zveřejněno na úřední desce dne:   5.1.2015

Zveřejněno na elektron. desce:      5.1.2015

Sejmuto z úřední desky:                 15.2.2015

Schváleno obec. zastupitelstvem :

 Ing. Miroslav Lopatář   -  starosta obce

Přílohy:

http://zaravice.wbs.cz/sedlacek_2015_leden/skmbt_42315010510320.pdf

http://zaravice.wbs.cz/sedlacek_2015_leden/skmbt_42315010510330.pdf